Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Mitrade Academy

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của các chỉ số

Mục lục Các chỉ số thường dựa trên khu vực hoặc dựa trên ngành và đóng vai trò như một chỉ báo tuyệt vời về tâm lý thị trường hiện hành. Mối tương quan giữa các sự kiện kinh tế toàn cầu và mô hình giá của các chỉ số chính là sự hiểu biết chính cho các nhà giao dịch muốn tham gia vào các thị trường chỉ số hấp dẫn. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến [...]

Tại sao nên giao dịch chỉ số và cách giao dịch 

Mục lục Tại sao nên giao dịch các chỉ số? Một trong những lợi ích lớn nhất của việc giao dịch chỉ số là khả năng tránh rủi ro cổ phiếu. Theo truyền thống, nếu bạn mua một cổ phiếu duy nhất, bạn chỉ được đầu tư vào một cổ phiếu và toàn bộ vị trí đầu tư của bạn phải chịu sự biến động của chỉ một cổ phiếu của một công ty. Bằng cách giao dịch các chỉ số, bạn giảm thiểu điều này [...]

Chỉ số là gì?

Mục lục Chỉ số chứng khoán là một cách để đo lường hiệu suất của nhóm dữ liệu trên nhiều Cổ phiếu phản ánh giá trị của các Cổ phiếu  cấu thành trên thị trường. Nó thường được sử dụng để chỉ ra các đặc điểm chung của các Cổ phần cấu thành, chẳng hạn như cổ phiếu được giao dịch trên cùng một cổ phiếu [...]

ĐọC Thêm