Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Các loại tiền tệ được giao dịch như thế nào?