Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Chỉ số chứng khoán là gì?