Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Cổ phiếu truyền thống so với cổ phần CFD