Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối