Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Khi nào thị trường Ngoại hối mở cửa?