Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Bài kiểm tra: Tại sao nên giao dịch CFD