Tham gia giao dịch ký quỹ có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình.

Bài kiểm tra: Giới thiệu về giao dịch tài chính